Índex de Masa Corporal – IMC

Presentem la taula de l’Índex de Massa Corporal- IMC

IMC (Kg/m2) Clasificació
<18,5 Pes insuficient
18,5-24,99 Normopès
25-26,9 Sobrepès grau I
27-29,9 Sobrepès grau II (preobesidad)
30-34,9 Obesitat tipus I
35-39,9 Obesitat tipus II
40-49,9 Obesitat tipus III (mórbida)
>50 Obesitat tipus IV (extrema)

Font: Societat Espanyola per a l’ Estudi de l’Obesitat (SEEDO)