Tractament endoscòpic – Endoscòpia bariàtrica

Els tractaments endoscòpics són procediments mínimament invasius, que es poden indicar a partir d’un Sobrepès grau II (preobesidad), en pacients estudiats i avaluats de forma individualitzada, en una unitat especialitzada i multidisciplinar de Obesitat.

L’objectiu del tractament endoscòpic és ajudar a aconseguir una pèrdua de l’excés de pes i un millor control de les malalties associades (Diabetis mellitus 2, Dislipèmia, HTA …).

Hi ha molts tractaments endoscòpics que es van comercialitzant per intentar tractar l’Obesitat amb mètodes menys invasius però no tots tenen la suficient evidència científica de la seva eficàcia.
És important seleccionar el tractament endoscòpic i individualitzar a cada pacient.

En el nostre Centre Mèdic ServiDigest seleccionem i recomanem el tractament endoscòpic més adequat depenent de la història clínica del pacient i de l’estudi previ endocrí, dietètic, psicològic, digestiu, i dissenyem un programa integral i coordinat amb tots els especialistes que ajudaran al pacient al llarg del seu seguiment multidisciplinar.

Tractaments Endoscòpics existents:

Balons intragàstrics

Els Balons intragàstrics tenen un efecte restrictiu. Incrementa la sensació de plenitud, produeixen sacietat precoç i alenteixen el buidatge gàstric.
Les principals indicacions del Baló intragàstric són:

 • Pacients amb Sobrepès i Obesitat refractaris al tractament dietètic.
 • Pacients que requereixen una pèrdua de pes prèvia per reduir el risc de la intervenció quirúrgica programada.
 • Pacients amb Obesitat tipus III-IV que rebutgen o tenen contraindicada la Cirurgia Bariàtrica.

Els resultats del Baló Intragàstric són variables i depenen principalment de l’IMC inicial del pacient (sembla que el major% de pèrdua de l’excés de pes passa amb un menor IMC), del grau de motivació i adhesió del pacient (és important que entengui que el tractament és un ajut temporal) i del correcte seguiment del programa multidisciplinari, dietètic i de canvi d’hàbits i estil de vida. Tot això l’ha d’ajudar a conèixer les claus per mantenir posteriorment la pèrdua de pes obtinguda.

Sistemes de sutures gàstriques endoscòpiques

 • Mètode POSE (Intervenció Primària per Pèrdua de Pes per Endoscòpia)
 • Mètode APOLLO-OverStitch
 • Gastroplastia transoral endoscòpica (Sistema TOGA)
 • Gastroplàstia vertical endoluminal (GVE)

Implant gàstric endoscòpic

 • Implant endoscòpic transoral restrictiu (teris). Pròtesis amb finalitat restrictiva a nivell del càrdies.

Tècniques bariátricas endoluminals malabsortives

 • EndoBarrier. És una màniga duodenoyeyunal de 60 cm de longitud.
 • ValentTx. És una màniga gastroduodenoyeyunal de 120 cm longitud.

 

Injecció de substàncies

 • Injecció gàstrica de toxina botulínica A (TBA) per via endoscòpica.
 • S’intenta aplicar la seva acció de produir una relaxació / paràlisi muscular local de forma temporal (2 a 4 mesos), a nivell de la capa muscular gàstrica per intentar retardar el buidament gàstric i produir sensació de sacietat precoç i pèrdua de pes. Eficàcia limitada.
 • Injecció de Ac. Hialurònic al càrdies per via endoscòpica associat a un Baló intragàstric. Poca evidència científica sobre la seva eficàcia.

 

Altres dispositius

 • Teràpia d’aspiració (Mètode ASPIRE)
 • És un nou procediment endoscòpic per al tractament de l’Obesitat.
  Consisteix a introduir una sonda especial (similar a un tub) des de l’estómac fins a l’exterior de la paret abdominal mitjançant un procediment endoscòpic denominat PEG (gastrostomía endoscòpica percutànea), realitzat en règim ambulatori.
  El procediment permet aspirar i buidar aproximadament un 30 % del contingut dels tres menjars diaris.
  El nostre equip multidisciplinari del Departament d’Obesitat està avaluant tots els aspectes d’aquest procediment (endocrinològics, nutricionals, psicològics i la seva eficàcia per aconseguir l’objectiu de canvis d’hàbits i estil de vida) que a causa de la seva curta experiència encara no es disposa de dades a llarg termini.

 • Neuroelectroestimuladores, sistema Abiliti (estímuls de sacietat)
 • Magnets-anastomosi per compressió magnètica (fase experimentació)
 • Abrasió de la mucosa duodenal (tècnica experimental)