Comparativa de tractaments endoscòpics bariàtrics

Tractaments Endoscópicos bariàtrics

Balons intragàstrics Orbera – Medsil Baló intragàstric Spatz3 Baló intragàstric Obalon Baló intragàstric Ullorex
Definició Globus de silicona de 500 ml en general, farcits amb sèrum fisiològic i blau de metilè. Globus de silicona amb volum ajustable, farcit amb sèrum fisiològic i blau de metilè. Petit baló plegat en forma de càpsula. S’omple a l’estómac amb 250 cc de gas. Càpsula amb petit pilota plegat. S’expandeix a l’estómac fins a 300 cc.
Indicacions IMC >27 Kg/m2 IMC >27 Kg/m2 IMC >27 Kg/m2 IMC >27 Kg/m2
Procediment El baló s’introdueix a la cavitat gàstrica i s’extreu per endoscòpia amb sedació profunda o anestèsia, en règim ambulatori. El baló s’introdueix en la cavitat gàstrica, s’ajusta el volum si es precisa i s’extreu per endoscòpia amb sedació profunda o anestèsia, en règim ambulatori. S’ingereix per via oral, de manera que només requereix endoscòpia per a la seva extracció sota sedació profunda o anestèsia, en règim ambulatori. S’ingereix per via oral i s’elimina amb la femta, pel que no requereix endoscòpia. Tractament ambulatori.
Duració 6 mesos 12 mesos 3 mesos 1 mes
Avantatges -Afavoreix la sensació de plenitud i sacietat.
-Retarda el buidament gàstric.
-Més utilitzat fins a l’actualitat.
-Afavoreix la sensació de plenitud i sacietat.
-Retarda el buidament gàstric.
-Ajustable i més temps de tractament.
-Ingerible.
-Només requereix endoscòpia per a la seva extracció.
-Recomenat quan fa falta menor pèrdua de pes.
-És ajustable i es poden col·locar fins a 3 balons.
-Ingerible
-No requereix endoscòpia per la seva col.locació ni extracció.
-Recomenat quan fa falta menor pèrdua de pes.
Mètode POSE Mètode Apollo RECO Mètode Apollo Endo Sleeve EndoBarrier
Definició Modificació gàstrica, practicant plecs o plicaturas en zones selectives, mitjançant sutures per endoscòpia. Reparació d ‘anastomosi gastrojejunal dilatada, postcirurgía Bypass gàstric, mitjançant sutures per endoscòpia. Reducció gàstrica, disminuint la seva grandària i capacitat, de forma vertical, mitjançant sutures per endoscòpia. Tècnica malabsortiva mitjançant la col·locació endoscòpica d’una malla impermeable a duodè-jejú proximal que evita la digestió.
Indicacions IMC >=30 Kg/m2 Dilatació d’anastomosi gastrojejunal postcirurgia de Bypass gàstric. IMC >=30 Kg/m2 -Obesitat (IMC >30Kg/m2) associada a Diabetis mellitus tipus 2.
-Obesitat tipus III amb contra-indicació quirúrgica.
-Pre Cirurgía bariàtrica.
Procediment Consisteix en formar uns plecs en zones específiques de l’estómac, mitjançant sutures endoscòpiques, per reduir la seva capacitat, alentir el buidatge i augmentar la sensació de sacietat.
Per via oral endoscòpica sota anestèsia, en règim ambulatori o amb ingrés si precisa.
Consisteix en reduir l’anastomosi gastrojejunal dilatada per disminuir la seva grandària i provocar de nou sacietat, i si fa falta es pot reduir també el reservori gàstric.
Per via oral endoscòpica sota anestèsia, en règim ambulatori o amb ingrés si precisa.
Consisteix en reduir la mida de l’estómac, de forma vertical, mitjançant sutures endoscòpiques, per disminuir la seva capacitat, alentir el buidatge i augmentar la sensació de sacietat.
Per via oral endoscòpica sota anestèsia. En l’actualitat recomanem ingrés hospitalari de 24h.
Consisteix en la introducció i fixació d’una malla impermeable de 60 cm que recobreix la llum del duodè i del jejú proximal, creant una barrera interna i facilitant el pas de l’aliment sense absorbir-se.
Per via oral endoscòpica sota anestèsia.
A l’ actualitat recomenem ingrés hospitalari de 24 h. en la col·locació i règim ambulatori en l’extracció.
Duració A llarg termini A llarg termini A llarg termini 12 mesos
Avantatges -Mètode restrictiu.
-Mínimament invasiu.
-Pont a una cirurgia major en cas necessari.
-Reparació por vía oral endoscòpica.
-Mínimamente invasiu.
-Evita una reintervenció quirúrgica.
-Mètode restrictiu.
-Mínimament invasivu.
-Pont a una cirurgia major en cas necessari.
-Mètode malabsortiu temporal i reversible.
-Colocació i extracció per vía oral endoscòpica.