Comparativa de tractaments quirúrgics bariàtrics

Tractaments Quirúrgics bariàtrics

Gastroplàstia tubular (Sleeve gastrectomy) Bypass gàstric Cruïlla duodenal (Switch duodenal)
Definició Tècnica restrictiva Tècnica mixta Tècnica malabsortiva
Indicaciones IMC >40 Kg/m2
IMC >35 Kg/m2 amb comorbiditats
IMC >50 Kg/m2 com a 1ª cirurgia prèvia
IMC >40 Kg/m2
IMC >35 Kg/m2 amb comorbiditats
IMC >50 Kg/m2
Procediment Consisteix en reduir la capacitat gàstrica de forma tubular i vertical, sense alterar significativament la digestió ni l’absorció.
Es realitza amb la finalitat d’aconseguir una major sensació de sacietat amb ingestes inferiors a l’habitual.
Consisteix en crear un petit reservori gàstric que es connecta directament a l’intestí prim.
Limita la quantitat de menjar que pot ser ingerida.
El pacient se sent ple precoçment.
S’obté una pèrdua de pes més eficaç i perdurable.
Consisteix a ressecar el 80% de l’estómac i en crear una cruïlla a l’intestí prim a nivell del duodè, quedant només la meitat del mateix per a la digestió i absorció.
S’obté una menor absorció dels nutrients que han de suplementar-se mèdicament.