Switch duodenal

Switch duodenal

Cruce duodenal obesidad

Derivació biliopancreàtica: Switch – Cruïlla duodenal

Tècnica malabsortiva.

Consisteix en una tècnica quirúrgica més malabsortiva que el bypass gàstric, en què a més de la restricció gàstrica, es recondueixen les vies gastrointestinals, reduint la longitud de l’intestí prim, per aconseguir una menor absorció dels nutrients.